Hoe zit dat?

Mensenhandel wereldwijd afschuwelijke realiteit

Wereldwijd zijn er meer dan 40 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij. Ze worden verhandeld om als slaaf te werken in de seksindustrie. Of moeten ander zwaar en smerig werk te doen. De schattingen over wereldwijde mensenhandel variëren. Ieder jaar is er ten minste sprake van 700.000 nieuwe slaven. Maar sommige bronnen spreken zelfs over aantallen van Wereldwijd 3 tot 4 miljoen. Het gaat het om mensen die zowel binnen landsgrenzen worden verkocht als om mensen die worden gesmokkeld of gelokt om slavenarbeid te verrichten. De gemiddelde leeftijd van moderne slaven is slechts 9 jaar. Hun gemiddelde levensverwachting is 21 jaar.

Het Leger des Heils strijdt wereldwijd tegen moderne slavenhandel. En die strijd wordt op verschillende fronten gevoerd: We willen slavernij voorkomen, we zetten ons in om mensen te redden die er slachtoffer van zijn en we begeleiden slachtoffers naar een nieuw bestaan. In 2019 zijn we in gestart met een Europese campagne tegen mensenhandel. 

In Nederland vindt de meeste mensenhandel plaats in de sexindustrie.

Mensenhandel is een ‘verborgen’ misdaad, net als veel andere vormen van geweld, wat betekent dat het moeilijk kan zijn om te ontdekken dat iemand een slachtoffer is. Mensenhandelaren doen natuurlijk hun uiterste best om de misdaad verborgen te houden. Slachtoffers zitten meestal gevangen in een web van geweld, dwang, bedreiging en chantage. En ze komen vaak uit een kwetsbare situatie waardoor lang kan duren voordat ze erkennen dat ze slachtoffer zijn en dat durven te vertellen. 

Helaas komt moderne slavernij ook in Nederland voor. Het gaat hier voornamelijk om vrouwen voor de seksindustrie, maar ook mannen die zwaar en smerig werk moeten doen. De menselijke drama’s die zich dagelijks afspelen in de levens van deze slachtoffers zijn natuurlijk onbeschrijflijk. En dat in onze achtertuin…

Waardigheid en integriteit

‘Mensenhandel is een aantasting van de waardigheid en integriteit van de mens en een inbreuk op diens persoonlijke vrijheid. Toch vindt uitbuiting van zowel kinderen als volwassenen nog iedere dag plaats. In Nederland gaat het naar schatting om tussen de 5.000 en 7.500 (mogelijke) slachtoffers per jaar. Internationale verdragen en Europese richtlijnen verplichten lidstaten tot het voeren van effectief beleid om mensenhandel tegen te gaan. Dit beleid dient zich te richten op het voorkomen van mensenhandel,het vervolgen en berechten van daders en op het beschermen en ondersteunen van slachtoffers. Daarbij dienen overheden samen te werken met elkaar, maar ook met maatschappelijke organisaties en private partijen.

Strafbaar

Nederland geeft uitvoering aan deze verplichting door alle verschijningsvormen van mensenhandel strafbaar te stellen. Mensenhandelslachtoffers (vreemdelingrechtelijke) krijgen bescherming en ondersteuning. Daarnaast ontwikkelt de Nederlandse overheid beleid en actieprogramma’s gericht op de intensivering van de aanpak van mensenhandel. Zoals de Landelijke Veiligheidsagenda 2019-2022, waarin de landelijke prioriteiten van de Nationale Politie worden beschreven en de interdepartementaleprogramma’s Samen tegen mensenhandel en Geweld hoort nergens thuis. Binnendit laatste programma is specifieke aandacht voor (minderjarige) slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting in het bijzonder. Naar schatting zijn er in Nederland 1.300 minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting, waarvan slechts 11% in beeld is bij de overheid. Een minderjarige die seksueel uitgebuit wordt is ook slachtoffer van een zedendelict. Het is volstrekt onacceptabel dat zoveel minderjarigen in Nederland slachtoffer worden van deze ernstige vorm van geweld.’
(Bron: Dadermonitor mensenhandel 2013-2017)

Ook in de groenteteelt vindt uitbuiting en mensenhandel plaats.

Wereldwijde schattingen

Internationaal zijn er schattingen beschikbaar van de omvang van mensenhandel*. 

 • Op elk gegeven moment zijn een geschatte 40,3 miljoen mensen slachtoffer van moderne slavernij. Hiervan zijn 24,9 miljoen mensen gedwongen om werk te verrichten en 15,4 miljoen mensen gedwongen om met iemand te trouwen.
 • Van de 24,9 miljoen mensen die gedwongen werk doen, zijn er 20,1 miljoen (81%) slachtoffer van overige arbeidsuitbuiting en 4,8 miljoen (19%) slachtoffer van seksuele uitbuiting.
 • Slachtoffers van uitbuiting zijn meestal meisjes en vrouwen: 99% van de slachtoffers van seksuele uitbuiting en 58% van de slachtoffers van overige arbeidsuitbuiting. 
 • In 17% van de gevallen van gedwongen werk is het slachtoffer een kind; bij seksuele uitbuiting is dit 21%. 
 • 23% van het gedwongen werk vindt plaats buiten het land van herkomst. Bij seksuele uitbuiting is dit 74% en bij arbeidsuitbuiting 14%. 
 • In lage-inkomenslanden komt meer dan 99% van de slachtoffers van gedwongen werk uit een lage-inkomensland; in midden-inkomensland komt meer dan 95% uit een midden-inkomensland; en in hoge-inkomenslanden komt 57% uit een hoge-inkomensland, 42% uit een midden-inkomensland en 1% uit een lage-inkomensland. 
 • Overige arbeidsuitbuiting vindt meestal plaats in de volgende sectoren: huishoudelijk werk (24%), de bouw (18%), het maken van producten, zoals kleding (15%), landbouw en visserij (11%), horeca (10%), handel (9%), persoonlijke diensten (7%), mijnbouw (4%) en bedelen (1%).
 • Slachtoffers van overige arbeidsuitbuiting blijven gemiddeld 20,5 maanden in een uitbuitingssituatie zitten voordat ze daaruit kunnen ontsnappen. Bij seksuele uitbuiting is dit 23,4 maanden.
 • Jaarlijks worden er maar zo’n 1.000 (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel gemeld bij CoMensha, het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel.

* Rapport: 2017 Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage. Een samenwerking van de International Labour Organization (ILO) en the Walk Free Foundation. In partnership met International Organization for Migration (IOM).

 Nederland

Er zijn verschillende schattingen voor het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland:

 • In 2012 schatte de organisatie FairWork dat er in Nederland jaarlijks 30.000 slachtoffers van mensenhandel zijn. Dat is gebaseerd op een schatting van de International Labour Organization over het aantal slachtoffers in de Europese Unie. 
 • In 2016 schatte de Walk Free Foundation dat er jaarlijks 17.500 slachtoffers zijn in Nederland. Dat is op basis van enquêtes die ze uitvoeren onder de bevolking in verschillende delen van de wereld. 
 • In 2017 schatten de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dat er jaarlijks 6.250 slachtoffers zijn in Nederland. 

#mensenhandel #wiebetaaltdeprijs